Medewerkersvoorwaarden JOTA-JOTI 2017Download PDF

Definitie medewerkers: met de term medewerkers wordt bedoeld scouts en niet-scouts, ouder dan 18 jaar, die in de organisatie en/of in het weekend zelf meewerken aan de JOTA-JOTI 2017.

De JOTA-JOTI 2017 wordt gehouden in het weekend van vrijdagavond 20 oktober vanaf 22.00 uur t/m zondagavond 22 oktober 23.59 uur en bied jou de mogelijkheid om nieuwe Scoutingcontacten op te doen. Verder kun je veel ervaring opdoen op het gebied waarop jij tijdens de JOTA-JOTI werkzaam bent. Maar bovenal biedt de JOTA-JOTI medewerkers veel plezier en gezelligheid door gezamenlijk een fantastische activiteit neer te zetten. Als medewerker wil je natuurlijk duidelijk geïnformeerd worden over jouw positie binnen de organisatie van de JOTA-JOTI. Daarom maken we heldere afspraken over wat jij zelf als medewerker inbrengt, maar ook over wat je van de organisatie van de JOTA-JOTI mag verwachten. Deze afspraken zijn vastgelegd in deze medewerkersvoorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor iedere medewerker, tenzij in de medewerkerovereenkomst afwijkende afspraken zijn opgenomen. Met jouw coördinator maak je verder afspraken over jouw functie binnen de organisatie.

 1. Algemene voorwaarden en inschrijving
  1. 1. JOTA-JOTI 2017 wordt gehouden van vrijdag 20 oktober 2017 22.00 uur t/m zondag 22 oktober 2017 23.59 uur.
  2. 2. Inschrijving als medewerker is mogelijk voor scouts en niet-scouts, mits ouder dan 18 jaar (minimumleeftijd is 18 jaar, op het moment dat het evenement begint). Je wordt door inschrijving lid van Scouting Nederland indien je dit nog niet bent.
  3. 3. Voor alle soorten functies en medewerkers zijn de voorwaarden, rechten en plichten gelijk.
  4. 4. Medewerkers van de JOTA-JOTI dienen de volgende stappen te doorlopen:
   1. 4.1. Aanmelding via het HRM-systeem van Scouting Nederland in Scouts Online
   2. 4.2. Toetsing door de coördinator of de medewerker voldoet aan de gestelde voorwaarden.
   3. 4.3. Indien noodzakelijk een sollicitatiegesprek met een coördinator van de JOTA-JOTI met daarbij, indien dit wenselijk wordt geacht, de HRM’er.
   4. 4.4. Voorlopige benoeming; indien de medewerker niet over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikt, dient hij of zij deze aan te vragen en te overleggen aan de organisatie (zie ook ad.5).
   5. 4.5. Pas na overleggen van de VOG is de benoeming definitief.
   6. 4.6. Na benoeming dient de medewerker zich in te schrijven via het medewerkersregistratieformulier in Scouts Online, waarbij hij of zij akkoord gaat met de medewerkersvoorwaarden en het (eventueel) incasseren van de medewerkersbijdrage. Hier geeft de medewerker tevens zijn of haar wensen aan met betrekking tot de voeding.
   7. 4.7. Na het invullen en verzenden van het online registratieformulier, ontvangt de medewerker een automatische bevestiging van de inschrijving met een registratienummer. Indien de medewerker deze mail niet ontvangt, neemt hij of zij contact op met de JOTA – JOTI organisatie.
 1. Medewerkersbijdrage
  1. 1. Medewerkers betalen een bijdrage van € 0,0 (zegge nul euro en nul cent) per persoon.
  2. 2. De medewerker krijgt hiervoor de volgende voorzieningen
   1. 2.1. overnachtingen, inclusief slaapplaats. Afhankelijk van de locatie kan dit een campingplek zijn of slaapplaats in een accommodatie. De Medewerker dient zelf een tent, matje en slaapzak mee te nemen.
   2. 2.2. Ontbijt, lunch, diner, koffie/thee op de dagen dat de medewerker zijn werkzaamheden verricht binnen het kader van zijn functie.
  3. 3. Niet inbegrepen zijn:
   1. 3.1. Het vervoer (van medewerkers en hun materialen) naar en van de JOTA-JOTI.
   2. 3.2. Overige consumpties.
 1. Minimumleeftijd<
  1. 1. Voor sommige onderdelen in de organisatie kan overwogen worden de minimumgrens van 18 jaar niet te hanteren, echter, de uitzonderingen die hiervoor nodig zijn, worden enkel door het kernteam bepaald.
 1. Lidmaatschap Scouting Nederland
  1. 1. De JOTA-JOTI wordt georganiseerd door de Vereniging Scouting Nederland. Daarom is het verplicht dat alle medewerkers lid zijn of worden van Scouting Nederland.
  2. 2. Aan het lidmaatschap van Scouting Nederland zijn de reguliere lidmaatschapskosten verbonden, die ten laste komen van de medewerker. Meer informatie over het lidmaatschap en de rechten en plichten van een vrijwilliger bij Scouting Nederland, zijn te vinden op de website www.scouting.nl.
  3. 3. De lidmaatschapsverplichting is niet van toepassing op externe medewerkers die vanwege hun expertise of specialistische kennis op uitnodiging van de Landelijke JOTA-JOTI, hun medewerking verlenen aan het evenement.
 1. Verklaring Omtrent het Gedrag
  1. 1. In het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland is opgenomen dat kaderleden die op enig niveau voor de eerste keer in een functie worden benoemd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), afgegeven door de Minister van Justitie, moeten overleggen waaruit blijkt dat tegen de benoeming geen bezwaar bestaat.
  2. 2. De benoeming is pas definitief als de medewerker van de JOTA-JOTI de VOG voorgelegd/ingeleverd heeft.
  3. 3. De VOG kan met DigiD kosteloos worden aangevraagd. Medewerkers die niet in Nederland wonen en daardoor geen DigiD hebben kunnen de kosten voor de VOG declareren bij de Landelijke JOTA-JOTI organisatie, waarbij een betalingsbewijs bij het declaratieformulier moet worden overlegd.
  4. 4. Informatie over de VOG en het huishoudelijk reglement is te vinden op de website van Scouting Nederland, www.scouting.nl – Mijn Scouting (inloggen) – Vrijwilligers – Vrijwilligersbeleid.
 1. Voor, tijdens en na de JOTA-JOTI
  1. 1. Binnen het team waar de medewerker werkzaam is, maakt hij of zij afspraken over de aanwezigheid tijdens de opbouw en de afbraak van de JOTA-JOTI.
  2. 2. De JOTA-JOTI duurt in totaal 50 uur en de medewerkers - uitgezonderd externe medewerkers en dagmedewerkers - wordt verwacht dat zij deze gehele periode aanwezig zijn. Alle medewerkers hebben tijdens JOTA-JOTI een aantal uren of een dagdeel vrij.
  3. 3. Sommige werkgevers geven bijzonder verlof voor Scoutingactiviteiten. Hoe je dit aan moet pakken kan je vinden op www.scouting.nl – Mijn Scouting (inloggen) – Vrijwilligers – Vrijwilligersbeleid.
  4. 4. Naast de reguliere communicatiekanalen, worden ook e-mail en boodschappen via mobiele telefoon (in geval van SMS kosteloos voor de ontvanger) gebruikt om de medewerkers van informatie te voorzien over de JOTA-JOTI. De medewerker gaat akkoord met het ontvangen van berichten op zijn e-mailadres en mobiele telefoon.
 1. Gastheerschap
  1. 1. Tijdens de JOTA-JOTI vervullen de medewerkers ook de functie van gastheer of gastvrouw, want met z’n allen zorgen we ervoor dat de deelnemer het gevoel krijgt dat er op hem of haar is gerekend en dat wij er alles aan doen om voor hem of haar een geweldig weekend neer te zetten.
  2. 2. Voor de deelnemer is iedere medewerker een deel van de organisatie, dus de houding van een individuele medewerker bepaalt al snel het beeld dat een deelnemer heeft over de gehele JOTA-JOTI-organisatie. Van alle medewerkers wordt een professionele houding als gastheer of gastvrouw verwacht, om zo een optimale belevenis voor de deelnemers te realiseren.
 1. Eten & drinken
  1. 1. Gedurende de JOTA-JOTI, maar ook in de opbouw- en afbraakperiode, kunnen alle medewerkers gebruik maken van het ontbijt, de lunch en het diner.
  2. 2. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met eventuele dieetwensen, welke vooraf aangegeven dienen te worden op het inschrijfformulier.
  3. 3. Tijdens de JOTA-JOTI is op het landelijk station gratis koffie en thee verkrijgbaar. Tegen betaling zijn ook frisdranken verkrijgbaar.
  4. 4. Tijdens de JOTA-JOTI is op het Landelijk station slechts in de avonduren alcoholhoudende drank verkrijgbaar. Dit tegen betaling. Van medewerkers wordt verwacht geen alcoholhoudende dranken te nuttigen gedurende het deelnemersprogramma.
 1. Externe contacten
  1. 1. Sponsoring is door de Landelijke JOTA-JOTI organisatie centraal geregeld in overleg met het landelijk servicecentrum (Afdeling LLA-Support i.s.m. commerciële zaken).
  2. 2. Het regelen van materialen voor je onderdeel of team mag uiteraard, maar overleg eerst met je coördinator.
  3. 3. Een schriftelijk akkoord (e-mail) van de penningmeester is noodzakelijk.
 1. Kleding
  1. 1. Tijdens de officiële momenten van JOTA-JOTI dragen alle medewerkers de Scouting Nederland Scoutfit.
 1. Verzekeringen en aansprakelijkheid
  1. 1. Alle medewerkers van de JOTA-JOTI zijn lid van Scouting Nederland. Aan dit lidmaatschap is automatisch een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering verbonden. De aansprakelijkheidsverzekering heeft een secundair karakter. Dat betekent dat bij schade in eerste instantie de verzekering van de medewerker dient te worden aangesproken.
  2. 2. De voorwaarden van deze verzekeringen zijn te raadplegen op www.scoutingverzekeringen.nl
  3. 3. Voor de duur van JOTA-JOTI is een collectieve verzekering afgesloten voor meegebrachte materialen welke binnen het eigen onderdeel of team worden gebruikt. Deze materialen dienen van te voren schriftelijk te zijn aangemeld bij de coördinator / penningmeester. Deze verzekering keert in geval van diefstal alleen uit wanneer er sporen van braak aanwezig zijn. Meer informatie over deze verzekering is verkrijgbaar bij de penningmeester.
  4. 4. Scouting Nederland noch de Landelijke JOTA-JOTI organisatie is aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan goederen van medewerkers tijdens de JOTA-JOTI of gedurende de reis van en naar het evenement.
  5. 5. De medewerker kan in geval van roekeloos of ondeskundig gedrag, aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is ontstaan.
  6. 6. Medewerkers kunnen eventueel voor de duur van de JOTA-JOTI een reis- en bagageverzekering afsluiten via www.scouting.nl – Mijn Scouting (log-in) – Financiën – Verzekeringen.
 1. Financiën
  1. 1. Voor financiële zaken (uitgaven voor JOTA-JOTI, declaraties, routing, contracten en verzekeringen) wordt verwezen naar de procedures van de dienst Financiën, die te downloaden zijn via de website www.scouting.nl. Deze maken onverbrekelijk deel uit van de medewerkersvoorwaarden.
  2. 2. Medewerkers van de JOTA-JOTI zien tijdens het JOTA-JOTI weekend af van declaratie van hun onkosten zoals reis- en telefoonkosten.
 1. Huisregels
  1. 1. Om de JOTA-JOTI in goede banen te leiden, kunnen huisregels niet ontbreken. Vanzelfsprekend wordt van alle deelnemers verwacht dat zij zich aan deze huisregels houden. De Landelijke JOTA-JOTI organisatie behoudt zich het recht voor om bij overtreding van deze regels over te gaan tot verwijdering van betreffende medewerker van de JOTA-JOTI. Deze medewerker kan vervolgens geen aanspraak maken op terugbetaling van de betaalde medewerkersbijdrage. De huisregels worden voorafgaand aan het evenement medegedeeld.
  2. 2. Roken is alleen toegestaan voor medewerkers op de daarvoor aangewezen locaties.
  3. 3. Het nuttigen van alcohol is alleen toegestaan voor medewerkers op de daarvoor aangewezen locaties.
  4. 4. Het bezit en/of gebruik van elke soft/hard drugs is verboden.
 1. Overige voorwaarden
  1. 1. Scouting Nederland en de Landelijke JOTA-JOTI organisatie hebben het recht om beeldmateriaal dat tijdens JOTA-JOTI gemaakt wordt, te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aparte toestemming of financiële tegemoetkoming van en aan de medewerker.
  2. 2. Scouting Nederland en de JOTA-JOTI kunnen bij bepaalde gelegenheden het maken van eigen beeldmateriaal weigeren.
  3. 3. Prijswijzigingen en publicatiefouten voorbehouden.
  4. 4. In alle zaken die niet binnen deze regels vallen en conflicten hierover, beslist het organisatieteam van de Landelijke JOTA-JOTI organisatie.
  5. 5. Deze beslissingen zijn bindend.